Master classes of craftsmen at the Savitskiy museum

Nukus, Karakalpakstan


Master classes of craftsmen at the Savitskiy museum