Proekt haqqında

Qaraqalpaqstan haqqındag’ı veb sayt UNESCOnıń Ózbekstandaǵı wákilxanası tárepinen BMShnıń «Aral teńizi daǵdarısı aqıbetinde jábir shekken xalıqtıń ómir súriwin támiynlew» qospa bag’darlaması shen’berinde, BMSH nın’ insan qawipsizligi maqsetli fondının’ finanslıq qollap quwatlawı ha’mde O’zbekstan Respublikası Turizmdi rawajlandiriw ma’mleketlik komitetinin’ a’meliy ja’rdemi menen islep shıg’ıldı.

UNESCOnıń Ózbekstandaǵı wákilxanasının’ usı bag’darlama  arqalı o’z aldına qoyg’an waziypası -  turizm ha’m ónermentshilikti turaqlı rawajlandırıw arqalı jergilikli xalıqtın’ jasaw jag’dayın ken’ ja’miyetshilikke tanıtıwda, sonday-aq Qaraqalpaqstannin’ ra’n’beren’ mádeniy hám tábiyǵıy miyrası, baylıg’ı haqqında xabardar qılıwdı ku’sheytiw ha’m ken’ ja’miyetshilikke tanıtıwda, milliy potenciyaldı joqrılatıwda a’meliy ja’rdem ko’rsetiw.

Usı programma sheńberinde, jergilikli hám xalıq aralıq qánigelerdiń qatnasıwında Qaraqalpaqstannıń milliy ónermentshiligi ha’m innovacialıq dizaynı boyınsha ámeliy seminarlar ótkerildi. Ja’nede, jergilikli hám xalıq aralıq qánigelerdiń qatnasıwında Qaraqalpaqstannıń turizm tarawin turaqli turde rawajlandiriw ha’m brending boyınsha xalıq aralıq ilimiy konferenciya sho’lkemlestirildi. Nókis qalasındag’ı Ózbekstan Kórkem óner akademiyası Qaraqalpaqstan bóliminin’ janında ónermentshilikti rawajlandırıw Orayın qollap-quwatlawda járdem kórsetildi.

Bul veb-sayttın’ maqseti Qaraqalpaqstannın’ tariyxıy, ma’deniy ha’m ta’biyg’ıy miyrasın ken’ jamiyetshilikke elede tanıtıw ha’m regionnın’ turaqlı rawajlanıwına erisiwge úles qosıw sanaladi. Veb-sayt Qaraqalpaqstang’a kelip atırg’an miymanlar ushın paydalı ha’m a’meliy mag’lıwmatlardı o’z ishine aladı.

Bul veb-sayt Qaraqalpaqstannın’ ma’deniy ha’m ta’biyiy ren’be-ren’ligin ko’rsetiwde ha’mde regiondı u’yreniwge ha’m izertlewge bolg’an qızıg’ıwshılıg’ın arttırıwg’a ja’rdem beredi.


© YuNESKO, 2019

© O’zbekstan Respublikası turizmdi rawajlandırıw ma’mleketlik komiteti, 2019

Usı veb-saytta paydalanılg’an atama ha’m usınılg’an mag’lıwmatlar qaysı bir ma’mleket, qala, aymaq, rayon ha’m shegara aymaqları yamasa olardın’ basqarıw mekemelerinin’ huqıqıy statusı boyınsha qandayda pikir YuNESKO ta’repinen bildirilgen bolıp esaplanbaydı.

Bul veb-saytda berilgen pikir ha’m ko’z-qaraslar ushın du’ziwshiler juwapker boladı. Du’ziwshilerdin’ ko’z-qarasları YuNESKO nın’ ra’smiy poziciyasına tuwrı kelmewi mu’mkin ha’m olar ta’repinen bul sho’lkemge hesh qanday ma’jbu’riyatlar ju’kletilmeydi. 

Du’ziwshiler:

Maqset Qarlibaev- Tariyx ilimleri kandidatı, O’zbekstan Respublikası ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bo’limi ja’miyetlik pa’nler institutı direktorının’ orınbasarı: “Tariyxıy miyras”,”Ma’deniy miyras” ha’m “Muzeyler” bo’limleri

Vadim Yagodin- Tariyx ilimleri doktorı, Professor, “Ma’deniy miyras” bo’limi

Svetlana Ma’mbetullaeva-Biologiya ilimleri doktorı, O’zbekstan Respublikası ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bo’limi tabiyiy pa’nler institutı, haywanat  ekologiyasi bo’limi baslig’i.

Zafara Alieva- Ko’rkem-o’ner tanıw kandidatı,  O’zbekistan Respublikası ilimler akademiyası  Ko’rkem o’ner tanıw instituti u’lken ilimiy xızmetker; “ Ma’deniy miyras”, “Muzeyler” bolimleri. 

Fotosu’wretler ushın huqıq (Alfavit boyınsha):

 • Alieva Zafara
 • Qaraqalpaqstan ma’mleketlik U’lketanıw muzeyi
 • Qannazarov Arıslan
 • O’zbekstan Respublikası ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bo’limi Ja’miyetlik pa’nler institutı
 • O’zbekstan Ko’rkem-o’ner akademiyasi Qaraqalpaqstan bo’limi
 •  Qarlıbaev Maqset
 • Matkarimov Azamat
 • Maxmudova Muhayyo
 • Ullı Pyotr atındag’ı Rossiya ilimler akademiyası antropologiya ha’m etnografiya muzeyi (kunstkamera)
 • David ha’m Syu Richardsonlar
 • Petrushina Irina
 • YUNESKO
 • Sharipov Quwanishbek
 • Yarulin Ravil

Veb-dizayn: Matkarimov Azamat

Inglis tilinde korrektor: Andji Kerns

Inglis tiline awdarg’an: Rustam Axmedov

Qaraqalpaq tiline awdarg’an: Тазагуль Байниязова

Nemis tiline awdarg’an: Anna Derksen

Francuz tiline awdarg’an: Elodi  Bonar